Referenties

Onderstaan overzicht geeft een beeld van het type projecten waarin EnterNextLevel werkzaam is. We werken veel voor en bij overheden, MKB-bedrijven en stichtingen. Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Projectleider Collectief Duurzame Daken Eindhoven, Gemeente Eindhoven

Eindhoven heeft veel onbenut dakpotentieel. Om deze daken op duurzame wijze te voorzien van energieopwekkers, groene waterbuffers of leefdaken heeft de gemeente geinvesteerd in het opzetten van een collectief van bedrijven en partijen die samen graag werken aan het verbreden van kennis over duurzame daken, maar ook deze daken kunnen realiseren!

In opdracht van de Gemeente Eindhoven coördineren we het collectief Duurzame daken, brengen structuur aan en zorgen ervoor dat de bedrijven goed gefaciliteerd worden zodat er meer draagvlak, kennis en markt ontstaat voor Duurzame daken in de regio Eindhoven. Daarbij functioneert EnterNextLevel als verbindingsofficier tussen vraag en aanbod en ontzorgt zo het Collectief. Binnenkort te zien op www.collectiefduurzamedaken.nl

Het doel van de opdracht is om duurzame daken te promoten en te realiseren op zowel bedrijventerreinen als in woonwijken.

Sedumdak als mooie waterbuffer                   Zon op De Grijze Generaal (Bron: ZND)

Raad van Bestuur adviseren over innovatief waterproject, Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Het Catharina Ziekenhuis wil Pharmafilter implementeren in de bedrijfsvoering om de medicijnresten volledig uit het water te kunnen filteren. Ze zochten verbinding met overheid voor slimme samenwerking tussen waterschap, gemeente, provincie en rijk. EnterNextLevel ondersteunde hierbij op het volgende gebied:

gesprekken voeren met sleutelpartijen voor concrete ontwikkeling

inventarisatie kansrijke cofinanciering

verkennen partnerschappen rondom problematiek ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis

Projectleider Green Deal Zorg, Gemeente Eindhoven

De Gemeente Eindhoven heeft een sterke ambitie geformuleerd op CO2 neutraliteit. Zij beseft echter ook dat de gemeenschap bestaat uit vele onderdelen, zo ook de zorginstellingen, bedrijven en overige instanties. Inzet is om de grote zorginstellingen van Eindhoven aan te laten sluiten bij de landelijke en gemeentelijke Green Deal voor Zorginstellingen. EnterNextLevel verzorgde projectleiding en begeleiding tot ondertekening. kerntaken:

 • Coördineren project en afstemming
 • Opstellen Green Deal
 • Organiseren van draagvlak tot ondertekening
 • Aansturing project met interne en externe partners

 

Projectleider Energieke samenleving, Rabobank Hart van de Meierij

Rabobank Hart van de Meierij wilde zowel haar interne personeel wegwijs maken in de huidige stand van zaken op duurzame energie, als leren rekenen aan businesscases. Daarnaast is er een kopgroep opgezet die vanuit zowel bedrijfsleven als burgers (energie corporaties) werken aan de opgave voor duurzame energie in hun eigen leefgebied, in dit geval Schijndel als Pilot. EnterNextLevel verzorgde de workshops, kennisoverdracht en zette in overleg met de directievoorzitter de structuur neer van het project en ondersteunt bij de totstandkoming van projecten. Kerntaken:

Interne kennisverbreding Rabobank personeel op duurzame ontwikkeling in de markt

Sessies met brede organisatie

Opzetten en begeleiden van kopgroep Energiek Schijndel

Adviseren Directie bij project

Projectleider ad interim grootschalige energieprojecten, Gemeente Oss

EnterNextLevel ondersteunt met projectmanagement een aantal Energie en Ruimtelijke Ordening gerelateerde projecten, onder ander Lithse, Geffense en Rosmalense polder: Een grootschalig energieproject en gebiedsopgave met Provincie Noord Brabant, Gemeente Den Bosch en Gemeente Oss waarbij grootschalige wind en zon ontwikkeld wordt, gecombineerd met gebiedseigen problematiek (integrale aanpak duurzame energie opwekking, biobased kansen en innovatieve landbouw). Kerntaken:

 • Projectmanagement
 • Strategisch advisering
 • Coördinatie van energieprojecten
 • Aansturing projecten met interne en externe partners

Programmamanager Energie, Gemeente Oss

Dit is nou typisch een Enter Next Level project! Gemeente Oss had een capaciteitsprobleem op het programma energie en duurzaamheid. Hiervoor heeft EnterNextLevel ad interim het programmamanagement overgenomen, verder ontwikkeld en op enkele plaatsen aangepast en diverse deelprojecten gecoördineerd. Daarnaast ook een ruimtelijke project gecoördineerd om inzicht te krijgen in de potentie van opwekking van grootschalige zon en wind voor de gehele gemeente. Door combinatie van regie en onze gedegen kennis van gemeentelijke organisatie en de vakinhoud tot succes gebracht. Het energieplan (onderdeel van de oprdacht) is binnen de deadline vastgesteld door de Raad van Gemeente Oss. De vacature is ingevuld en overdracht in een opgefrist programma voorjaar 2018 heeft plaatsgevonden.

kerntaken:

 • Programmamanagement Energie
 • Advisering bestuur
 • Regionale vertegenwoordiging
 • Gebiedsgerichte inventarisatie grootschalige opwekking
 • Coördinatie besparingsagenda

Kansen voor Biobased economie en natuur Oost-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant hebbeen wij met Colca en Groenimpact in vier gebieden in oost Brabant, onderzoek gedaan naar het netwerk en verdienmoddelen rondom biobased infrastructuur voor grondstoffen van de toekomst. We hebben door middel van workshops en interviews een analyse gemaakt van kansen en bedreigingen en hebben het netwerk in beeld gebracht zodat partijen elkaar kunnen vinden. Dit zal concreet in de Peelregio vervolg gaan krijgen. Op langere termijn ook in andere delen van Oost Brabant. Hierbij is de focus gericht op circulaire economie op de korte termijn. De gebieden zijn:

De Kempen

De Peel

De Maashorst

Land van Cuijk

Energy Port Peelland

Samen met stakeholders heb ik gesprekken gevoerd en een scherp beeld neergezet van de stappen die nodig zijn om te komen tot het oprichten van een grondstofbank in de Peel. Verder hebben we met partijen die biomassa hebben, de (infra)structuur die nodig is om biomassa in te gaan zamelen en het opzetten van visie en statuut die verder wordt ingevuld met de partijen die meedoen. Mooie stappen gezet naar een biobased infrastructuur in de Peel.

Greentech Brabant

Project dat EnterNextLevel van de grond heeft opgebouwd gedurende 4 jaar. Het komt voort uit de Boxtelse agenda rondom Boxtel energieneutraal 2040. Dit project gaat over de toepassing van groene (bio)reststromen voor energie en andere toepassingen op lokale schaal. De potentie en toepassing van biologische stromen wordt niet voldoende benut omdat de markt (bedrijfsleven) er nauwelijks kennis van heeft en de kennis die er is wordt niet gedeeld. Dit versnelt de innovatie niet en werkt iets belangrijks tegen: De ontwikkeling van biobased infrastructuur. ENL heeft expertise ontwikkeld om deze infrastructuur in kaart te brengen en de potentie hiervan te ontsluiten voor de eigenaren van dit materiaal (groene reststromen). De eigenaar van het materiaal is steeds belangrijker, net als het omzetten naar nuttige stoffen en energie. Momenteel worden de vergunningen aangevraagd om daadwerkelijk het Greentech park ONE te bouwen. De provincie NoordBrabant treed hierin op als partner en studio Marco Vermeulen heeft hiervoor het ontwerpt gemaakt. We zijn als EnterNextLevel mega trots op zo’n gaaf project! Een echt NEXT LEVEL voor de gemeente Boxtel en de hele regio! 

Programmamanager Boxtel Duurzame Campus,
Gemeente Boxtel

Bekijk hier de video met de burgemeester van Boxel. Hierin vertelt hij hoe hij de samenwerking met mij heeft ervaren.

 

Programmamanager Circualaire Agrifood Complex,
Agrifood Capital Noord-Oost Brabant

Van 2013-2016 ben ik betrokken geweest bij de regionale ontwikkeling van Noordoost Brabant. Een semi-overheidsinstantie die intergemeentelijk beleid en uitvoering ontwikkelt voor Economie, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid en Energie, Mobiliteit en Ruimtelijke ordening.

Ik heb hier als programma manager en later coördinator circulaire economie gewerkt aan het op de bestuurlijke agenda krijgen en houden van circulaire economie. Een van de spin-off projecten is het opzetten van 1 organisatie voor business development voor oost Brabant op het gebied van circulaire economie (was voorheen zuid-oost en noordoost Brabant) en het doorontwikkelen van Greentech Brabant waar je onder mijn referenties meer over kunt lezen.

Stichting COS Limburg

Stichting Cos had hulp nodig bij het organiseren van klein project rondom het verspreiden van kennis over energie en duurzaamheid bij basisschool docenten. COS is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. Ik heb als partner het event opgesteld en mee vorm gegeven en uitgevoerd tot tevredenheid van COS.