We werken veel voor en bij overheden, MKB-bedrijven en stichtingen. Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Sponsor van het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.
Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Catharina ziekenhuis behaalt Brons

In het kader van de milieuthermometer Zorg heeft het Catharina ziekenhuis hun bronzen certificering behaalt. Gefeliciteerd!

Projectleider Regionale Energie Strategie (RES)

Enter Next Level ondersteunt de gemeente Meierijstad zowel ruimtelijk als beleidsmatig in de RES-werkgroep Regio Noordoost-Brabant. Enter Next Level vertegenwoordigt de gemeente, adviseert strategisch in de RES en adviseert en rapporteert aan Meierijstad zowel ambtelijk apparaat als College en bereidt bestuurlijke overleggen voor. Door de gedegen bestuurlijke en gebiedskennis is Enter Next Level bij uitstek geschikt om het complexe spel in de regio te begrijpen in het licht van de regionale energietransitie.

Green Deal Zorg Helmond (de Peel)

De gemeente Helmond, via het innovatiehuis de Peel, heeft namens de gemeenten in de Peel het initiatief genomen om de Green Deal Zorg af te sluiten met zorgpartijen in de Peel. De Green Deal Zorg voorziet in een methode waarbij zorginstellingen uitstel krijgen van handhaving op energie en systematisch en met elkaar aan de slag gaan met duurzaamheidsambities. Hiermee voldoen zij aan de wettelijke eis en zijn voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Enter Next Level begeleidt het gehele project van A tot Zorg.

Augustus 2019 tot heden

Project Agro Energie cluster Grashoek

Gebiedscoöperatie Grashoek en Rabobank Peel, Maas en Leudal

We richten ons in Grashoek op de kansen die de energietransitie brengt om individueel of als clusters gebiedsgericht op zoek te gaan naar slimme koppelingen en samenwerkingsverbanden. We hebben in de verkenning oog voor zon op dak, zon bij stoppende boeren, transitie financiering en biogas als uitkomst van anders met mest omgaan.

Het project richt zich actief op een of maximaal twee clusters van veehouderij- of kasbouw bedrijven rond het pilotdorp Grashoek. Deze bedrijven zijn zelf als dorpsoverleg ambitieus op het gebied van energie en duurzaamheid.

Augustus 2019 tot heden

         

Kadernota grootschalige energie

Projectleider Grootschalige energie, Gemeente Waalwijk

Als projectleider vanuit de gemeente begeleidde Enter Next Level de komst van een windpark in samenwerking met Brabant Water. Dit project is om politieke redenen opgeschort. De vervolgvraag was om een kadernota grootschalige energie op te stellen. Hiermee maken zij een bredere afweging over waar grootschalige energie in de gemeente terecht kan komen en onder welke voorwaarden. Enter Next Level levert expertise en is hiervan projectleider.

Januari 2019 tot heden.

Begeleider windpark Reusel-de Mierden

Projectleider windenergie, gemeente Reusel-de Mierden.

In de gemeente Reusel-de Mierden is er een initiatief ontstaan om elf grote windturbines te plaatsen. Dit initiatief komt van 28 grondeigenaren in het gebied Reusel-Zuid. De gemeente zocht een stevige projectleider om dit politiek gevoelige proces in goede banen te leiden en tevens de rol van de gemeente weer nadrukkelijk terug te nemen.

Enter Next Level verzorgt de projectleiding en heeft een intern projectteam opgetuigd met gemeentelijke collega’s uit diverse disciplines. Daarnaast wordt er intern expertise opgebouwd en overgedragen naar interne collega’s van gemeente Reusel-de Mierden.

Het project is vervolgens de ruimtelijke beoordeling ingegaan. Enter Next Level verzorgt voor de gemeente de contacten met de commissie MER, de provincie, waterschap en de initiatiefnemers en adviseurs.

Oktober 2018 tot heden

Begeleiden duurzaamheidsambities Grashoek

Gemeente Peel en Maas

Dorpsoverleg Grashoek heeft ons benaderd met de vraag hoe zij als gemeenschap de duurzaamheidsambitie van de gemeente invulling kunnen geven. Enter Next Level bedacht een plan van aanpak en in maart 2020 is er een duurzaamheidsevent als aftrap van de invulling van de duurzaamheidsambities.

Enter Next Level is hierbij sparringspartner en deels projectleider.

Juni 2018 tot heden

Begeleiding Archipelzorggroep

De Green Deal Zorg heeft als doel de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren. Met deze afspraken geven partijen invulling aan de landelijke energieopgave en de gemeentelijke doelstelling om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan. Een van deze afspraken is dat Archipelzorggroep binnen een half jaar na ondertekening een nulmeting doen en een plan van aanpak maken waarin staat vermeld hoe de doelstellingen worden gehaald.

Enter Next Level stelt in opdracht van Archipelzorggroep de nulmeting en het plan van aanpak op conform de richtlijnen van de getekende Green Deal Zorg in Eindhoven.

Juni 2018 – augustus 2018

Conceptontwikkeling dierbelevingscentrum Landgoed Kasteel Geldrop

Landgoed Kasteel Geldrop

De stichting Landgoed Kasteel Geldrop heeft een kinderboerderij met structureel financiële problemen. Ze waren op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen of mogelijkheden tot doorontwikkeling. Enter Next Level deed onderzoek naar de mogelijkheden en bracht partijen bij elkaar. Uiteindelijk heeft dit project door gebrek aan financiële draagkracht geen voortgang gevonden voor de volgende fase.

Ondanks dat het landgoed in potentie nog steeds heel interessant is als locatie blijken er te weinig investeerders bereid hier een businesscase van te maken. Naar aanleiding van het advies van Enter Next Level beraadt de stichting zich op een plan B.

Maart 2018 – december 2018

Projectleider Collectief Duurzame Daken

Eindhoven, Gemeente Eindhoven

Eindhoven heeft op zowel bedrijven terreinen als in woonwijken veel onbenut dakpotentieel. Om deze daken op duurzame wijze te voorzien van energieopwekkers, groene waterbuffers of leefdaken heeft de gemeente geïnvesteerd in het opzetten van een collectief van bedrijven en partijen die graag samenwerken aan het verbreden van kennis over duurzame daken, maar deze daken ook kunnen realiseren!

In opdracht van de Gemeente Eindhoven coördineert Enter Next Level het collectief Duurzame daken. We brengen structuur aan en zorgen ervoor dat de bedrijven goed gefaciliteerd worden zodat er meer draagvlak, kennis en markt ontstaat voor Duurzame daken in de regio Eindhoven. Daarbij functioneert Enter Next Level als verbindingsofficier tussen vraag en aanbod en ontzorgt zo het Collectief. Dit is te zien op www.collectiefduurzamedaken.nl

         

Sedumdak als mooie waterbuffer                                             Zon op De Grijze Generaal (Bron: ZND)

Raad van Bestuur adviseren over innovatief waterproject, Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Het Catharina Ziekenhuis wil Pharmafilter implementeren in de bedrijfsvoering om de medicijnresten volledig uit het water te kunnen filteren. Ze zochten verbinding met de overheid voor een slimme samenwerking tussen waterschap, gemeente, provincie en overheid. Enter Next Level ondersteunde hierbij door gesprekken te voeren met sleutelpartijen voor concrete ontwikkeling. We inventariseerden kansrijke co-financiering. Ten behoeve van bestuurlijke besluitvormingen verkenden we de partnerschappen.

Projectleider Green Deal Zorg, Gemeente Eindhoven

De Gemeente Eindhoven heeft een sterke ambitie geformuleerd op CO2 neutraliteit. Inzet is om de grote zorginstellingen van Eindhoven aan te laten sluiten bij de landelijke en gemeentelijke Green Deal voor Zorginstellingen. Enter Next Level verzorgde projectleiding en begeleiding tot ondertekening. Kerntaken:

 • Coördineren project en afstemming
 • Opstellen Green Deal
 • Organiseren van draagvlak tot ondertekening
 • Aansturing project met interne en externe partners

 

Projectleider Energieke samenleving, Rabobank Hart van de Meierij

Rabobank Hart van de Meierij wilde haar interne personeel zowel wegwijs maken in de huidige stand van zaken in duurzame energie, als leren rekenen aan businesscases. Daarnaast is er een kopgroep opgezet die zowel vanuit bedrijfsleven als burgers (energie corporaties) werken aan de opgave voor duurzame energie in hun eigen leefgebied. Enter Next Level verzorgde de workshops en zette in overleg met de directievoorzitter de projectstructuur neer en ondersteunt bij de totstandkoming van projecten. Kerntaken:

Interne kennisverbreding Rabobank personeel op duurzame ontwikkeling in de markt

Sessies met brede organisatie

Opzetten en begeleiden van kopgroep Energiek Schijndel

Adviseren directie bij project

Projectleider ad interim grootschalige energieprojecten, Gemeente Oss

EnterNextLevel ondersteunt met projectmanagement een aantal Energie en Ruimtelijke Ordening gerelateerde projecten, onder ander Lithse, Geffense en Rosmalense polder: Een grootschalig energieproject en gebiedsopgave met Provincie Noord Brabant, Gemeente Den Bosch en Gemeente Oss waarbij grootschalige wind en zon ontwikkeld wordt, gecombineerd met gebiedseigen problematiek (integrale aanpak duurzame energie opwekking, biobased kansen en innovatieve landbouw). Kerntaken:

 • Projectmanagement
 • Strategisch advisering
 • Coördinatie van energieprojecten
 • Aansturing projecten met interne en externe partners

Programmamanager Energie, Gemeente Oss

Dit is nou typisch een Enter Next Level project! Gemeente Oss had een capaciteitsprobleem op het programma energie en duurzaamheid. Hiervoor heeft Enter Next Level ad interim het programma-management overgenomen, doorontwikkeld en diverse deelprojecten gecoördineerd. Daarnaast coördineerden we ook een ruimtelijke project om inzicht te krijgen in de potentie van opwekking van grootschalige zon- en windenergie voor de gehele gemeente. Door combinatie van regie en onze gedegen kennis van gemeentelijke organisatie en de vakinhoud tot succes gebracht. Het energieplan (onderdeel van de opdracht) is binnen de deadline vastgesteld door de Raad van Gemeente Oss. De vacature is ingevuld en overdracht in een opgefrist programma voorjaar 2018 heeft plaatsgevonden.

Kerntaken:

 • Programmamanagement Energie
 • Advisering bestuur
 • Regionale vertegenwoordiging
 • Gebiedsgerichte inventarisatie grootschalige opwekking
 • Coördinatie besparingsagenda

Kansen voor Biobased economie en natuur Oost-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant hebben wij met Colca en Groenimpact in vier gebieden in Oost-Brabant onderzoek gedaan naar het netwerk en verdienmodellen rondom biobased infrastructuur voor grondstoffen van de toekomst. We hebben door workshops en interviews een analyse gemaakt van kansen en bedreigingen en hebben het netwerk in beeld gebracht zodat partijen elkaar kunnen vinden. Dit heeft concreet in de Peelregio vervolg gekregen. Op langere termijn ook in andere delen van Oost Brabant. Hierbij is de focus gericht op circulaire economie op de korte termijn. De gebieden zijn:

De Kempen

De Peel

De Maashorst

Land van Cuijk

Energy Port Peelland

Samen met stakeholders zijn er gesprekken gevoerd en een scherp beeld neergezet van de stappen die nodig zijn om te komen tot het oprichten van een grondstofbank in de Peel. Verder hebben we met partijen die biomassa hebben, de (infra)structuur die nodig is om biomassa in te gaan zamelen en het opzetten van visie en statuut die verder wordt ingevuld met de partijen die meedoen. Mooie stappen gezet naar een biobased infrastructuur in de Peel.

Greentech Brabant

Project dat Enter Next Level van de grond heeft opgebouwd gedurende 4 jaar. Het komt voort uit de Boxtelse agenda rondom Boxtel energieneutraal 2040. Dit project gaat over de toepassing van groene (bio)reststromen voor energie en andere toepassingen op lokale schaal. De potentie en toepassing van biologische stromen wordt niet voldoende benut omdat de markt (bedrijfsleven) er nauwelijks kennis van heeft en de kennis die er is wordt niet gedeeld. Dit versnelt de innovatie niet en werkt iets belangrijks tegen: De ontwikkeling van biobased infrastructuur. Enter Next Level heeft expertise ontwikkeld om deze infrastructuur in kaart te brengen en de potentie hiervan te ontsluiten voor de eigenaren van dit materiaal (groene reststromen). De eigenaar van het materiaal is steeds belangrijker, net als het omzetten naar nuttige stoffen en energie. Momenteel worden de vergunningen aangevraagd om daadwerkelijk het Greentech park ONE te bouwen. De provincie NoordBrabant treed hierin op als partner en studio Marco Vermeulen heeft hiervoor het ontwerpt gemaakt. We zijn als Enter Next Level mega trots op zo’n gaaf project! Een echt NEXT LEVEL voor de gemeente Boxtel en de hele regio! 

Programmamanager Boxtel Duurzame Campus,
Gemeente Boxtel

Bekijk hier de video met de burgemeester van Boxtel. Hierin vertelt hij hoe hij de samenwerking met mij heeft ervaren.

 

Programmamanager Circualaire Agrifood Complex,
Agrifood Capital Noord-Oost Brabant

Van 2013-2016 ben ik betrokken geweest bij de regionale ontwikkeling van Noordoost-Brabant. Een semi-overheidsinstantie die intergemeentelijk beleid en uitvoering ontwikkelt voor Economie, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid en Energie, Mobiliteit en Ruimtelijke ordening.

Ik heb hier als programmamanager en later coördinator circulaire economie gewerkt aan het op de bestuurlijke agenda krijgen en houden van circulaire economie. Eén van de spin-off projecten is het opzetten van een organisatie voor business development voor Oost-Brabant op het gebied van circulaire economie (was voorheen zuid-oost en noordoost Brabant) en het doorontwikkelen van Greentech Brabant waar je onder mijn referenties meer over kunt lezen.

Stichting COS Limburg

Stichting Cos had hulp nodig bij het organiseren van klein project rondom het verspreiden van kennis over energie en duurzaamheid bij basisschool docenten. COS is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. Ik heb als partner het event opgesteld en mee vorm gegeven en uitgevoerd tot tevredenheid van COS.